Rapport fra kommunestyret: Ottenbach kommune (2023)

Til det første kommunestyremøtet i år hadde møterommet vært presentert i vanlig sitteplass før Corona i lang tid. I tillegg til medlemmene i komiteen, kunne ordfører Franz ønske den nåværende praktikanten i administrasjonen, to eksperter, presserepresentanten og 10 interesserte personer fra borgerskapet velkommen. Etter en tidligere ikke-offentlig høring startet behandlingen av den offentlige agendaen punktlig:

Aktuelle og kunngjøringer

– Ulike store prosjekter ligger ute i kommunen og det jobbes allerede med å forberede dem. BM Franz informerte om at statsborgerskapet bør informeres i detalj på et innbyggermøte 17. mars 2023 fra kl. 18.00 og kan bli involvert. Han identifiserte følgende som sentrale problemer:

* Sentrum/gjennom by med kunngjøring av videre planseksjoner

* Barnehage, opprettelse av ytterligere omsorgsplasser

* «Vel eldre i Ottenbach», informasjon om opprettelsen av en institusjon som gjør det mulig å tilbringe en god alderdom i Ottenbach, selv om det ikke er i eget hjemmiljø. Fellesskapet har allerede mottatt innledende finansiering på €83 000 for dette, dvs. H. alle midler som er bedt om godkjennes. Prosjektet kan da settes i gang og en styringsgruppe kan starte sitt arbeid før datoen for innbyggermøtet.

* Kommuneøkonomi

– Den årlige statistikken presentert av distriktskontoret over antall kjøretøy i Ottenbach ble annonsert av BM Franz. I følge dette var det registrert totalt 2 761 kjøretøy i kommunen per 31. desember 2022, hvorav 1 725 biler, 42 elbiler, 118 lastebiler, 297 motorsykler, 0 busser, 186 traktorer, 251 tilhengere og 13 andre kjøretøy. .

Det totale antallet kjøretøy registrert i Göppingen-distriktet var 235 598 på ovennevnte dato.

Kunngjøring av vedtak fra ikke-offentlige møter

Det var ingen kunngjøringer for dette punktet på dagsorden.

Inkluderingsvedtekt Kitzen – utvidelse

BM Franz ønsket Mr. Mezger fra mquadrat-kontoret, som har oppdrag fra planleggingstjenestene, velkommen til denne TOPPEN. Etter at merknader var mottatt, kunne utkastet til vedtak vedtas og offentlig fremvisning avgjøres. Dette var enstemmig.

Før det presenterte Mr. Mezger den pågående prosedyren, som det også ble utarbeidet en detaljert møtemal for. Han gjorde det klart at en inkluderingsvedtekt ikke er en utviklingsplan, men kun arealer i det såkalte indre området skal inkluderes. Dette kan muliggjøre utbygging, men det kan ikke utledes rett til utbygging for en bestemt bruk og for eksempel landbruksbruk kan komme i konflikt med boligbruk. Inkluderingsvedtekten går ikke så dypt som en utviklingsplan, dvs. H. ingen byggegrenser, ingen byggeplasser osv. er angitt.

Oppussing av gjennomfartsveien

BM Franz ønsket også en invitert ekspert, herr Straub fra VTG Straub-kontoret, som har oppdrag fra planleggingstjenestene, velkommen til dette agendapunktet. Han husket at utformingen av Rechbergstraße hadde vært i arbeid en stund og beskrev det som en stor mulighet for samfunnet og innbyggerne at en ny gjennomgående vei kunne eller måtte designes. Tidspunktet er som følger:

1. byggetrinn fra inngangen til Rechbergstraße til krysset med Kirchbühlstraße

i årene 2023/2024

2. byggetrinn fra den sørlige byinngangen til krysset med Kirchbühlstrasse

i forbindelse.

Fra ca. 1. juli 2023 skal den første delen av den første byggetrinn være ferdigstilt, dvs. H. fra Kirchbühlstrasse-krysset til Schulstrasse-krysset. Det er lagt opp til at traseen skal være framkommelig over vinteren.

BM Franz orienterte om at det i anledning et lukket møte i kommunestyret i november 2022, bl.a. En av oppgavene for VTG Straub-kontoret var å designe inngangssituasjonen som kommer fra Rechberg, med hensyn til erfaringen fra testfasen som ble gjennomført.

Herr Straub viste den reviderte planleggingen av strekningen fra inngangen til Rechbergstraße til krysset med Schulstraße, som ikke sørger for parkeringsplasser, dvs. tillater gratis parkering og merking kan festes senere om nødvendig. For å redusere hastigheten planlegges det også en installasjon med treplanting, individuell treplanting og hastighetsmåling. Videre treplanting bør foregå på privat grunn langs vegen hvis mulig. Anbudet for denne byggefasen skal offentliggjøres i april i år. J., slik at byggearbeidene kan starte i andre halvår.

Komiteen ønsket de fremlagte planene velkommen, samt forslaget om at beboere langs gaten i samråd og med eventuelt tilskudd planter trær på privat grunn. BM Franz beskrev dette som et godt kompromiss for å gjøre det mulig å grønnere langs gaten uten å innsnevre gaterommet. Plassering av en planlagt blitsenhet må da diskuteres med distriktet. I utgangspunktet ble den fremlagte planen godkjent som grunnlag for videre arbeid. Planen er å ta byggevedtaket på møtet 30. mars 2023 og starte byggearbeidene i juli.

BM Franz kunngjorde at den grunnleggende ideen om å flytte Krone bussholdeplass til motsatt side av gaten ikke kan realiseres. Prøvekjøringer har vist at krysset med Kitzener Strasse ikke er egnet for leddbussen på grunn av manglende sikt. Denne informasjonen utløste et stort antall forespørsler om å snakke med ulike endringsforespørsler eller alternative forslag. Disse blir nå kontrollert av Straub og administrasjonen, diskutert med de involverte og innarbeidet i planleggingen, forutsatt at gjennomføring er mulig.

byggesaker

- På flst. 233/7, Schulstraße, er det planlagt bygging av enebolig med garasje. Nødvendig avtale ble enstemmig innvilget.

- Som ekstra parkeringsplass på Flst. 87/11, I Spatzennest skal det bygges carport. Også her var avtalen enstemmig.

– Det på flst. 40/1, Hauptstraße, er opprinnelig planlagt og bygget med næringslokaler i øverste etasje. I mellomtiden ble det to boenheter, slik at det ble søkt om bruksendring. Godkjenning ble gitt ved skjevhet.

ta imot donasjoner

Aksept av kontantdonasjon og naturalytelse i perioden 01.09. frem til 31. desember 2022 ble enstemmig vedtatt. BM Franz takket giverne for donasjonen til fellesbarnehagen og donasjonen av en ladestasjon for elsykkel.

Budsjett 2023

Ved inngangen til hvert år skal kommunebudsjettet for inneværende år fremlegges og godkjennes. BM Franz informerte om at HHP-utkastet 2023 ikke er tilgjengelig i papirform, men ble laget i digital form. På grunn av tidsnød har utvalget allerede behandlet dette på et spesielt møte, slik at man kunne nøye seg med å bli orientert om dagens situasjon og de viktigste tallene av samfunnsvaktmester Vogt i anledning den offisielle innledningen.

Samfunnsvaktmester Vogt forklarte at etter en alvorlig og uventet konjunkturnedgang forårsaket av koronapandemien i 2020, lettet kommunenes økonomiske situasjon betydelig i 2021, og man kunne anta at ting ville fortsette å bli bedre. Situasjonen har imidlertid forverret seg betydelig på grunn av den russiske angrepskrigen i Ukraina. Krisene som ble utløst pågår fortsatt, med høye energikostnader, høy inflasjon, kraftige renteoppganger og dempet økonomiske prognoser. Han beskrev det som gledelig at etter den sene budsjettvedtakelsen i desember 2022 ble tallene i skatteanslaget for november på området inntektsskatteandeler, nøkkeldisponeringer og investeringsengangsbeløpet korrigert opp. For 2023 forventes det en liten minus på €79 900 for det ordinære resultatet, forårsaket av ekstra utgifter innen personell og materiell og tjenester.

Jeg erinntjeningsbudsjettet kontantoverskudd, tidligere tildelingssats, på € 566 600 (forrige år: € 670 680) er planlagt. Planen for næringsskatt er € 400 000, den kommunale andelen av inntektsskatten er € 2 014 000 og nøkkelbevilgningene fra staten er € 1 029 000.

Ved distriktsligningen er skattesatsen uendret på 32,5 poeng. På grunn av den økte skattekapasiteten må kommunen betale € 1 088 000 til distriktet, rundt € 56 000 mer enn året før. Den økonomiske utjevningsavgiften vil øke med rundt €42.000 til €746.000 i 2021 sammenlignet med året før på grunn av den forbedrede skattekapasiteten til kommunen. På personalområdet er det planlagt lønnsøkninger på gjennomsnittlig 4 %, det planlagte anslaget er €1 512 400.

Samfunnsvaktmester Vogt gjorde det klart at det ikke blir noen økning i eiendomsskatt A og B og handelsskatt. Vanntaksten, avløps- og nedbørsvannavgiftene er også uendret.

I dette budsjettet klarer ikke kommunen å generere avskrivningene. Hovedmålet vil være å redusere dette mot den sorte null i inneværende år. Etter salget av tomten i byggeområdet Wiedenberg III og noen investeringsutsettelser i 2022, ble kommunens likviditet forbedret til nesten €3 millioner. Dette setter deg i en god posisjon for de store investeringsoppgavene som ligger foran deg i årene som kommer. For å gjennomføre de planlagte prosjektene, som i dag koster rundt €8 millioner, vil det helt sikkert være nødvendig å ta opp lån i 2024 eller senere i økonomiplanperioden. Beløpet vil bli vist i den tilsvarende prosjektutviklingen. Samfunnsvaktmester Vogt gjorde det klart at streng utgiftsdisiplin og gjeldsbegrensning fortsatt vil ha enormt høy prioritet for administrasjonen og kommunestyret i årene som kommer.

Volumet avfinansbudsjettgir for øyeblikket utbetalinger på €3 341 000. I det kommende året vil fokus være € 100 000 til kjøp av tomt, € 105 000 til nye anskaffelser av brannvesenet, € 70 000 til overflatedrenering i Wiedenberg, € 260 000 (tilskudd 80 % = € 208 000) til ventilasjonsanlegg i skoler , barnehager og ungdomsrom, € 230 000 til renovering av bygdestier Tilskudd for en vei, € 300 000 (tilskudd 90 % = € 270 000) til bredbåndsutvidelse i næringslivet, € 210 000 til byggetun (oljesepareringssystem/bilområde/salt ), € 1 350 000 (tilskudd € 628 000) for 1. byggefase sentrum/gjennomgangsvei (vei/vann/kloakk/bussholdeplasser), € 460 000 til renovering av RÜB Kitzbach og € 115 000 for nedbetaling av gjeld.

Finansieringen inkluderer € 1 235 000 Innskudd Inv. Tilskudd/bidrag planlegges slik at finansieringsbehovet er € 2 106 000 og etter utligning av overskuddet av resultatbudsjettet på € 566 600 er det € 1 539 400. På grunn av de planlagte tilbakebetalingene på €115.000, øker saldoen på finansbudsjettet til minus €1.654.400.

Kommunefunksjonær Vogt viste til at det ikke planlegges låneopptak igjen i budsjettåret 2023 og at den planlagte nedbetalingen vil redusere kommunens gjeld til rundt 1,537 millioner euro. Imidlertid er det for øyeblikket planlagt et lån på €400 000 for 2024 i den økonomiske planleggingen. Målet er imidlertid å holde den totale gjelden på rundt 1,5 millioner euro innen utgangen av 2026.

Til slutt informerte samfunnsvaktmester Vogt om at året 2022 økonomisk sett var litt bedre enn planlagt for fellesskapet. Likviditeten ble styrket på engangsbasis gjennom salg av tomter, og denne engangsinntekten vil bidra til å gjennomføre de viktige infrastrukturtiltakene som er planlagt for de kommende årene. Som hvert år rommer budsjettet risikoer, siden for eksempel inntekten fra handelsskatt vanskelig kan forutsies og igjen planlegges konservativt.

BM Franz takket for forklaringene og det gode arbeidet. Etter at budsjettet, som ble lagt fram i digital form, allerede var behandlet i utvalget, orienterte samfunnsforvalter Vogt igjen om ulike posisjoner i tallene i stedet for som tidligere å gå gjennom tallene side for side.

Vedtakelsen av budsjettet for 2023 er planlagt til møtet 2. mars 2023. Uten at det er forespurt om endringer, vil budsjettet være ferdigstilt slik det er utarbeidet innen den datoen.

diverse

– Spørsmålet om å bygge ny barnehage igjen krevde en løsning. For et eventuelt nybygg på kommunalt areal i retning Buchs bør det settes i gang bebyggelsesplanprosedyre og arealplanendringsprosedyre. Det ble enstemmig vedtatt å gradvis igangsette mquadrat, Bad Boll, på bakgrunn av innsendt salærtilbud. Nok et spesielt møte i barnehagens arbeidsgruppe er planlagt senere denne måneden for å komme videre i denne saken.

– Hvorvidt det skjer lokal rengjøring i kommunen den siste lørdagen i februar avgjøres etter forespørsel fra utvalget i samråd med det lokale byggeplassen. Mer informasjon vil bli publisert via nyhetsbrevet.

– Belysningen av sebraovergangen ved Geigerbakeriet vil bli kontrollert etter råd fra utvalget.

ordførervervet

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Virgilio Hermann JD

Last Updated: 09/07/2023

Views: 5387

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Virgilio Hermann JD

Birthday: 1997-12-21

Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

Phone: +3763365785260

Job: Accounting Engineer

Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.